+ حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را صد در صد بسازند
حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را صد در صد بسازند اگر A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت کافیست؟ تلاش سخت (Hard work) H+A+R+D+W+O+ R+K 8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98 % آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟ دانش (Knowledge) K+N+O+W+L+E+ D+G+E 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96 % عشق چگونه ؟ عشق (Love) L+O+V+E 12+15+22+5=54 % خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهمترین باشند ، مگه نه ؟! پس چه چیز 100 % را می سازد ؟؟؟ پول (Money) M+O+N+E+Y 13+15+14+5+25= 72 % اینها کافی نیستند ، پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟! . . . نگرش (Attitude) 1+20+20+9+20+ 21+4+5=100 % آری اگر نگرشمان را به زندگی ، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100 % خواهد شد نگرش ، همه چیز را عوض می کند نگاهت را تغییربده و چشمهایت را دوباره بشوی همه چیز عوض می شود


یکشنبه 9 بهمن 1390

عنوان آخرین یادداشتها